Oferta

Administrowanie

W naszej ofercie administrowania znajdą Państwo m.in.:

1. Dyżur administratora na terenie nieruchomości w dniach i godzinach ustalonych z Państwem.

2. Całodobowy kontakt telefoniczny z administratorem budynku oraz z osobą bezpośrednio nadzorującą pracę administratora;

3. Opracowanie procedur administracyjnych określających zasady współpracy administratora z Zarządem Wspólnoty;

4. Opracowanie wszelkich dokumentów Wspólnoty, w tym statutu wspólnoty, regulaminów, uchwał oraz korespondencji w ramach administrowania, bez dodatkowych opłat.

5. Fachową obsługę rachunkową, bazującą na nowoczesnym systemie komputerowym

A także:

- protokolarne przejęcie nieruchomości od poprzedniego administratora

- reprezentowanie wspólnoty przed deweloperem celem przejęcia pozostałej dokumentacji technicznej, wszelkich decyzji administracyjnych i innych związanych z nieruchomością.

- prowadzenie rejestru zgłoszonych i usuniętych usterek wykonawczych

- opiekę i bezpośredni dozór nieruchomości przez administratora

- weryfikację stanu prawnego i i faktycznego nieruchomości

- przygotowywanie i organizowanie zebrań wspólnoty

- przygotowanie rocznych planów gospodarczych i finansowych, dbałość o ich realizację oraz przedstawianie Właścicielom sprawozdań z ich realizacji

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji administracyjnej i technicznej

- przygotowanie i negocjacje umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej oraz na wykonanie usług (eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych, utrzymania bezpieczeństwa obiektu i mienia, przeglądów specjalistycznych, ekspertyz i in.)

- przygotowywanie umów z ewentualnymi najemcami części wspólnych (pomieszczeń, dachu, elewacji)

- zapewnienie utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej i jej otoczeniu poprzez nadzór nad pracownikami wynajętej firmy sprzątającej oraz obsługa dokumentów związanych z wykonywaniem przez wspólnotę praw i obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionych dozorców

- nadzór nad pracą służb technicznych (z uwzględnieniem zapisów DTR) obsługujących nieruchomość

- planowanie, przygotowanie i nadzorowanie (bez nadzoru specjalistycznego) prowadzonych remontów i innych prac

- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją prac konserwacyjnych i remontowych (protokoły, przeglądy, opinie techniczne,ekspertyzy)

- dbałość o terminowość przeglądów wymaganych przepisami prawa

- archiwizację dokumentacji

- przygotowanie harmonogramu przeglądów i konserwacji, nadzór nad jego realizacją i kalkulację związanych z tym kosztów do planu gospodarczego

- prowadzenie książki obiektu budowlanego

- opiekę i doradztwo w zakresie wyboru wykonawców planowanych prac

- zawieranie i odnawianie ubezpieczeń związanych z nieruchomością

Księgowość

W ramach administrowania proponujemy Państwu również usługi księgowe:

- naliczanie należnych opłat z tytułu zaliczek wynikających z planu gospodarczego i dostarczanie właścicielom

- prowadzenie ewidencji zaliczek, przychodów i kosztów, zgodnie z przyjętymi przez Właścicieli zasadami i ich rozliczanie po zakończeniu okresu rozliczeniowego

- przygotowywanie dokumentów i regulowanie bieżących zobowiązań finansowych Wspólnoty w granicach uzyskanych pełnomocnictw oraz współdziałanie z Zarządem w regulowaniu innych zobowiązań

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji finansowej

- windykację należności powstałych przed i w okresie realizacji umowy

- prowadzenie rozliczeń z ZUS i US

- rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz kosztów świadczeń (c.o., cw, zw) i innych usług komunalnych dostarczanych do nieruchomości, jak i do poszczególnych lokali, wg wskazań urządzeń pomiarowych i wewnętrznych ustaleń właścicieli

- wystawianie dowodów wpłat, faktur, not księgowych itp.

- przekazywanie właścicielom pełnej informacji na temat stanu rozliczeń ze wspólnotą